Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Praktijk voor psychosociale therapie Wendy Eghuizen

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Praktijk: praktijk voor psychosociale therapie Wendy Eghuizen, gevestigd te Elburg, vertegenwoordigd door mevrouw W.L. Eghuizen.
2. Behandelaar: psychosociaal therapeut mevrouw W.L. Eghuizen-Holtrust.
3. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de diensten van de behandelaar.
4. Kennismakingsgesprekken, intakegesprekken en vervolggesprekken die in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
5. Het kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is éénmalig.
6. Een intakegesprek en de vervolggesprekken duren 60 minuten per sessie.
7. Behandelplan: een overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt waarin een hulpvraag en de behandeldoelen worden vastgelegd en van waaruit gedurende een langere periode gesprekken volgen.
8. Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden en de cliënt zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle overeenkomsten tussen de psychosociaal therapeut als behandelaar en de cliënt zijn onder nadrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak en het voortzetten van een behandelovereenkomst betekent dat de cliënt de toepassing van deze voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen de behandelaar en de cliënt. In alle andere gevallen blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

1. Kennismakingsgesprek: voordat het intakegesprek plaatsvindt, heeft de cliënt het recht om een kennismakingsgesprek van 30 minuten aan te vragen. Voor dit kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Het staat de cliënt vrij om zonder opgaaf van reden van vervolggesprekken af te zien.
2. Intake: voordat de behandeling van start gaat, vindt eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt een intakeformulier ingevuld. Na afloop van het intakegesprek wordt een overeenkomst door de behandelaar opgesteld.
3. Een overeenkomst betreft een behandelplan. In het behandelplan staat wat de beginsituatie is, wat de ongewenste situatie is, wordt de hulpvraag geformuleerd, worden de behandeldoelen geformuleerd en de methodes die gebruikt worden. Voordat de vervolggesprekken plaatsvinden, dient de behandelovereenkomst door de cliënt en de behandelaar ondertekend te worden.
4. Wijzigingen dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. DUUR OVEREENKOMST EN ONTBINDING

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze overeengekomen voor de duur van het behandelplan. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen behandelaar en cliënt worden verlengd.
2. Partijen zijn, onverminderd het recht op vergoeding, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de cliënt zijn/haar verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst niet nakomen. Dit wordt door de initiatiefnemer schriftelijk bevestigd.

Artikel 5. ANNULERING EN BEËINDIGING

1. Indien naar oordeel van de cliënt dan wel de behandelaar de voortgang van de behandeling ernstig wordt belemmerd, kunnen cliënt en behandelaar na overleg overeenkomen de verdere behandeling te stoppen. Dit wordt door de initiatiefnemer schriftelijk bevestigd.
2. Annulering van afspraken, voortvloeiend uit de overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
3. Indien annulering niet binnen 24 uur vóór het afgesproken tijdstip geschiedt, is de behandelaar gerechtigd de betreffende kosten in rekening te brengen.
4. Behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft de datum en het tijdstip. Behandelaar zal dit uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken. In het geval van overmacht geldt hierop een uitzondering.
5. In geval van ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de behandelaar zal gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van behandelaar van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

Artikel 6. GEHEIMHOUDING

1. Wat met de behandelaar wordt besproken, blijft bij de behandelaar. Er is sprake van een beroepsgeheim, tenzij de cliënt schriftelijk toestemming heeft verleend vertrouwelijke informatie met derden te delen.

Artikel 7. TARIEVEN

1. De tarieven voor de gesprekken worden vooraf schriftelijk overeengekomen en zijn gepubliceerd op de website www.wendyeghuizen.nl of op aanvraag bij de behandelaar te verkrijgen.

Artikel 8. FACTURERING EN BETALING

1. Na afloop van iedere behandeling wordt de factuur per e-mail opgestuurd aan de client. De factuur moet worden voldaan binnen de gestelde termijn die op de factuur vermeld is. Als hieraan niet wordt voldaan, volgt een betalingsherinnering. Als er aan de betalingsherinnering geen gehoor wordt gegeven, wordt de factuur, inclusief 10 euro administratiekosten opnieuw verstuurd.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de behandelaar gerechtigd om de verplichtingen tot het verrichten van diensten, voortkomend uit de overeenkomst, met onmiddelijke ingang en zonder opgaaf van reden op te schorten. Behandelaar zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van de opschorting en bevestigt dit schriftelijk.
3. Als cliënt geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering en deze niet voldoet, geeft de behandelaar de betaling uit handen aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke kosten en andere kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Behandelaar zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een psychosociaal therapeut kan worden verwacht.
2. Behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien blijkt dat zij is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10. VERZEKERING

1. De cliënt dient zelf, bij voorkeur voor de start van de behandelingen, na te gaan of hij/zij verzekerd is voor de aangeboden complementaire zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de zorgverzekeraar en/of de verzekeringspolis die de cliënt van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. De verzekerde dient veranderingen in de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar nauwlettend in de gaten te houden.
2. Behandelaar heeft via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG) een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering afgesloten.

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Behandelaar werkt volgens de beroepscodes van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
2. De behandelaar legt bij installatie als psychosociaal therapeut een eed bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) af en houdt zich aan de beroepscode die de NFG heeft opgesteld.
3. WKKGZ: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) neemt alle werkzaamheden op het gebied van de WKKGZ zorg van behandelaar over uit hoofde van het NFG lidmaatschap. Als het lidmaatschap vervalt, vervalt ook de WKKGZ machtiging.
4. Klachten over het handelen van de psychosociaal therapeut bespreekt de cliënt bij voorkeur eerst met de behandelaar. Indien zij er samen niet uit komen, kan de cliënt zijn/haar klacht indienen bij het Registratie en Tuchtrecht Instituut. Voor de volledige klachtenprocedure wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

ELBURG, SEPTEMBER 2020